ग्रामपंचायत कर मागनी दर

ग्रामपंचायत       तालुका     जिल्हा    
दर प्रजत चौ.फु ट ० ते ३०० ० ते ७०० ७००ते पुढे  
कर प्रकार ककमान कमाल ग्रा.प.दर ककमान कमाल ग्रा.प.दर ककमान कमाल  
आरोग्य 25 25              
कदवाबत्ती 25 25              
   
पाणीपट्टी सामान्य     खास     व्यवसाजयक    
                   
450  
बांधकामाच्या प्रकारानुसार   रेडीरके नर भागा नुसार  
बांधकाम प्रकार दर प्रजत चौ.फु ट बांधकाम वापरातील र रु प्रजत चौ.फु ट  
कच्चे घर /झोपडी /मातीचे 0.3 एस स्टीस्थानक ते आिरा रोड    
दगड ककवा जवटा 0.6 मेन बािारपेठ    
दगड ककवा चुना 0.75 दाजभल रोड ते आिरा रोड    
आ.सी.सी. 1.25 िुना गावभाग    
पडसर 0.2 पडसर    
               
  एकू ण खातेदार संख्या            
ग्रा.प.दर              
               
               
  757